Senior Beleidsadviseur Kustwacht Ministerie van Defensie 29-09-2023

 1. Vacatures Den Helder
 2. Senior Beleidsadviseur Kustwacht Ministerie van Defensie 29-09-2023

Werken in Noordkop

 

Introductie vacature 

Senior beleidsadviseur Kustwacht

 • Locatie: Den Helder

Salaris

Je startsalaris is afhankelijk van je leeftijd, opleidingsniveau en ervaring. Naarmate je kennis en ervaring toenemen, groeit ook je salaris met je mee. Boven op je salaris ontvang je als militair bovendien verschillende structurele en incidentele toelages.

Wat ga je doen?

Verantwoord gebruik van de Noordzee, veiligheid op zee, naleving van wet- en regelgeving. Vanuit die doelstellingen voert de Nederlandse Kustwacht een groot aantal taken uit. Dat gebeurt op basis van dynamisch beleid. Als senior beleidsadviseur speel je een actieve rol in het uitzetten van de koers en draag je bij aan de veiligheid van Nederland.

1. Adviseert over het te voeren beleid op verschillende beleidsterreinen binnen het maritiem domein, door het:

 • analyseren van maatschappelijke, politieke en technische ontwikkelingen op langere termijn en het bezien van de gevolgen daarvan voor het KW-NL-beleid.
 • opzetten van onderzoeken naar deze ontwikkelingen en doen van voorstellen voor de beleidsvorming ter zake.
 • voorbereiden van beleidsvisies en strategieën, rekening houdend met andere (beleids)terreinen (o.a. economie, milieu, natuurbeheer en ruimtelijke ordening) en met de bestaande wet- en regelgeving.
 • afstemmen binnen de staf van de verschillende deelgebieden van het betreffende beleidsterrein.
 • afstemmen in (inter)departementale en interbestuurlijke overlegsituaties van beleidsvoorstellen, verwerven van draagvlak en zorg dragen voor de inbreng in de besluitvorming.
 • opstellen van nota's, rapporten, (langetermijns)contracten, ontwerpen e.d. aangaande de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid ten aanzien van beleidsthema's van de KW.
 • toetsen van de werking van beoogde visie/plannen en gevoerd beleid, signaleren van verbeteropties gericht op de bevordering van de realisatie van beleid en het daartoe adviseren tot op interdepartementaal strategisch niveau.
 • analyseren van trends, (externe) studies, wetgeving, ministerraadstukken e.d. en deze beoordelen op gevolgen voor het eigen (beleids)terrein of dossier.
 • verzorgen van de inhoudelijke voorbereiding van beleidsdossiers en standpunten ten behoeve van beleidsvorming in bestuurlijke en ambtelijke intra- en interdepartementale gremia.
 • participeren als beleids- of materiedeskundige in Noordzeeontwikkeling (Wind-Op-Zee, autonome scheepvaart, (inter)nationale wet- en regelgeving t.a.v. het maritiem domein, Brexit-gevolgen voor nautisch beheer, sensor- en communicatievraagstukken Noordzee).

2. Adviseert beleidsfunctionarissen op niveau minister/Stas/SG over beleidsmatige, bestuurlijke of operationele onderwerpen en strategische vraagstukken binnen de bestuurs- en beleidsgebieden van het Kustwachtnetwerk, door het:

 • analyseren van ontwikkelingen in de maatschappij, het internationale maritieme domein, het defensieapparaat en de politiek, analyseren van gebeurtenissen op hun gevolgen en over de ontwikkeling of aanpassing van beleid.
 • verrichten van (beleids-, bestuurlijk gerelateerd) onderzoek naar de toepassing en effectiviteit van bestaand beleid, werkwijzen, procedures enz.
 • formuleren van adviezen over de wenselijkheid en noodzaak tot vernieuwing.
 • adviseren van kustwachtketenpartners op basis van specifieke deskundigheid op het desbetreffende beleidsterrein of kennisgebied.

3. Participeert in multidisciplinaire projecten, studies en onderzoeken, door het:

 • uitvoeren van projecten binnen meerdere aandachtsgebieden (voorbereiding, begeleiding en uitvoering).
 • fungeren als projectleider van beleidsmatige en/of strategisch complexe projecten.
 • in aansluiting op de gestelde resultaatverwachtingen formuleren van een uitvoeringsplan en toezien op de werkverdeling en op de voortgang en kwaliteit van processen.
 • zorgen voor aansluiting van het eigen (deel)project of onderzoek op aanliggende processen en bevorderen van de afstemming en bruikbaarheid van projectresultaten.
 • fungeren als aanspreekpunt voor in- en externe partijen, betrekken en informeren van betrokkenen en verzorgen van informatievoorziening, verslaglegging en rekenschap over voortgang en kwaliteit van resultaten,
 • analyseren van doelstellingen, politiek-bestuurlijke haalbaarheid, belangen, uitvoeringsmaatregelen en technische problematiek van projecten vanuit beleid strategische optiek.
 • verwerven van draagvlak voor de implementatie.
 • aansturen, in operationele en procesmatige zin, van toegewezen projecten.
 • bewerkstelligen van afstemming tussen en inhoudelijke consistentie van projecten.
 • beoordelen van de resultaten en signaleren van knelpunten.
 • sturend en corrigerend optreden.
 • beoordelen van plannen op het gebied van ruimtelijke ordening op de consequenties en uitbrengen van advies.

4. Geeft leiding aan de beleidsadviesafdeling, door het:

 • verantwoordelijk zijn voor de beleidsadviesafdeling.
 • coördineren van de werkzaamheden van de beleidsmedewerkers.
 • bewaken van de samenhang tussen verschillende dossiers.

Wie zoeken we

Kwalificaties/kennis/opleidingseisen:

Gewenst:

 • Academische opleiding, minimaal BSc op het gebied van bestuurskunde, universitaire MBA of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en/of ervaring (bedrijfskunde, bestuurskunde, maritiem, (aero)nautisch, (wind)energie).
 • Projectmanagement, projectmatig werken en coördinerende vaardigheden.

Competenties:

 • integriteit
 • samenwerken
 • resultaatgericht
 • communicatief
 • flexibel
 • besluitvaardigheid
 • omgevingsgericht

Kennis/inzichtvaardigheden:

 • Brede theoretische kennis van het specifieke aandachtsgebied.
 • Kennis van overige aandachtsgebieden binnen de staf en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen.Kennis van de organisatie en werkwijze van de ketenpartners en daaraan gelieerde internationale organisaties.
 • Inzicht in de KWNL en de omgeving waarbinnen KWNL opereert.
 • Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.
 • Vaardigheid om informatie te delen en kennis te borgen.
 • Vaardigheid om te reflecteren op het eigen functioneren.
 • Vaardigheid om collega's/stagiaires te motiveren/aanmoedigen en aan te spreken op hun gedrag.
 • Vaardigheid in het flexibel en proactief opereren binnen een team in een dynamische omgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.900 bruto per maand
Maximum salaris: €6.300 bruto per maand
Aantal uren per week 38
Plaats Den Helder, Noord-Holland


Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

De organisatie Nederlandse Kustwacht

Functieomgeving De Kustwacht Nederland is een netwerkorganisatie waarin verschillende diensten zoals KNRM, Douane en Politie met elkaar samen werken. De kustwacht voert diverse taken uit voor zes ministeries op de Noordzee. Op grote binnenwateren is de Kustwacht daarnaast ook verantwoordelijk voor de redding op het water.

De acties worden vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder aangestuurd. Varende en vliegende middelen zijn door de diensten aan de Directeur Kustwacht ter beschikking gesteld. Het Kustwachtcentrum heeft een 24/7 bezetting en fungeert als centrale meldkamer en informatie- en coördinatiecentrum.

Het stafbureau is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Directeur Kustwacht en het Managementteam bij beleidsvorming en besluitvorming. Zij houdt zich bezig met het signaleren en analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen en het uitwerken van de consequenties hiervan voor de Kustwacht. Hiertoe participeert zij in beleids- en planontwikkeling bij de opdrachtgevers van de Kustwacht en adviseert de Directeur in zijn rol als nautisch beheerder.

Vacature eisen

onbekend

 

FunctietitelBeleidsadviseur
Indicatie salaris (min – max]6300 – 6300
OpleidingsniveauWO
Aantal uren (min – max)38 – 38
Contactgegevensonbekend , onbekend onbekend
Type contractVast
BrancheOverheid/Non-profit
LocatieDen Helder, Noord-Holland,Nederland
Soliciteer directhttps://werkenbijdefensie.nl/vacatures/niet-militaire-vacatures/senior-beleidsadviseur-kustwacht-11435

Past deze vacature in jouw straatje? Solliciteren kan nu eenvoudig. Wees er snel bij en hopelijk krijg je snel een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Deel deze vacature

Redactie Nkactueel.nl

Wij verzamelen de nieuwste vacatures in Noordkop en omstreken. Ben jij op zoek naar werknemers en wil je jouw vacature hier plaatsen? Neem dan contact met ons op.